خانه هوشمند

تعداد صفحات طراحی شده : 17 صفحه 

نمونه ای از صفحات

۱۳۶۰f

صفحه اصلی

1360a

صفحه لاگین

1360c

صفحه گزارش گیری و نمایش به شکل بردار

1360b

صفحه تنظیمات